Biologické čistiarne (čističky) odpadových vôd

Biologické ČOV (čističky) Aquaflot sú určené na čistenie splaškových a priemyselných odpadových vôd.

Sú určené na čistenie splaškových a priemyselných odpadových vôd. Biologické ČOV Aquaflot sú založené na princípe nízkozaťažovanej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu. V prípade požiadavky je ČOV rozšírená o odstraňovanie dusíka, príp. fosforu. Stavebne môžu byť realizované ako uzatvorené resp. otvorené.

Biologická linka pre čistenie pozostáva zvyčajne z:

  • akumulačnej nádrže
  • denitrifikačnej nádrže
  • aktivačnej nádrže
  • dosadzovacej nádrže
  • kalojemu

Účinnosť pre splaškové vody: BSK5 do 20 mg / l CHSKCr do 80 mg / l NL do 30 mg / l N-NH4 do 5 mg / l N-NO3 do 15 mg / l

Pri použití terciálneho stupňa – tlaková filtrácia s koaguláciou NL do 5 mg / l.

Technologické stupne

Akumulačná nádrž – zabezpečuje vyrovnanie hydraulických rázov stokovej siete. Na čerpanie odpadových vôd sa používajú ponorné čerpadlá, čím je vylúčená potreba mechanického predčistenia a z hygienického hľadiska sporná manipulácia so zhrabkami.

Denitrifikačná nádrž – zabezpečuje priebeh biologického odstraňovania dusičnanov z odpadovej vody. Je premiešavaná ponorným miešadlom.

Aktivačná nádrž– je hlavným technologickým stupňom odstraňovania zaťaženia. Je vybavená jemnobublinovými aeračnými elementami s vysokou účinnosťou, spoľahlivosťou a nízkou energetickou náročnosťou. Aeračný systém je riešený tak, že umožňuje výmenu poškodených elementov za plnej prevádzky čistiarne bez potreby vypúšťania aktivačnej nádrže. Zdrojom tlakového vzduchu sú dúchadlá využívajúce najnovšie konštrukčné a vývojové trendy.

Dosadzovacia nádrž – slúži na separáciu kalu. Biologické ČOV Aquaflot využívajú pravouhlé dosadzovacie nádrže s vertikálnym prúdením. Nádrže sú doplnené o deflektory a norné steny prepadových hrán. Spoľahlivý odťah vráteného a prebytočného kalu rovnako plávajúcich nečistôt zabezpečujú mamutové čerpadlá.

Kalojem – akumuluje prebytočný kal k dodatočnej stabilizácii. Kal z nízkozaťažovanej aktivácie je stabilizovaný čím je zjednodušená jeho likvidácia. Prívod tlakového vzduchu je zabezpečený opäť prevzdušňovacími elementami z centrálneho rozvodu. Pred likvidáciou je vhodné kal sekundárne zahustiť v jednoduchej odvodňovacej jednotke.

Potrubný systém

Potrubný systém, prepadové hrany vyčistenej vody a deflektory sú realizované z vysokoodolných plastov. V technológii sú použité agregáty renomovaných značiek, ktoré sú zárukou spoľahlivosti a bezporuchového chodu.

Prednosti ČOV Aquaflot:

  • spoľahlivosť
  • nízka energetická náročnosť
  • automatická prevádzka
  • rýchla výstavba
  • vysoká účinnosť