Čistička odpadových vôd PROFI

ČOV PROFI

ČOV – čistička odpadových vôd PROFI je fyzikálno–chemická čistiareň pracujúca na princípe koagulácie a flokulácie, v kombinácii s dvojstupňovou tlakovou flotáciou.

Konštrukčné riešenie je založené na jednoduchosti a účelnosti, so zámerom dosiahnuť vysokú spoľahlivosť a účinnosť čistenia. Celý výrobok je z materiálov vysoko odolných voči agresívnemu prostrediu. Kvalita agregátov a materiálu sú zárukou spoľahlivosti a prakticky bezporuchového chodu ČOV PROFI. V základnom prevedení je čistička okrem funkčných jednotiek vybavená zásobnými nádržami chemikálií s dávkovaním, systémom pneumatického zhrabovania a spracovania flotačného kalu.

Čistiareň PROFI je vhodná pre čistenie priemyselných odpadových vôd s vysokým, ťažko odbúrateľným, organickým zaťažením (CHSKCr 2000 – 150 000 mg /l).

Hlavné oblasti nasadenia:

  • potravinársky priemysel (mäsozávody, mliekárne, pekárne…)
  • nábytkársky priemysel (pri separácii zvyškov farieb, lakov, lepidiel …)
  • textilný a papierenský priemysel (separácia latexov, celulózy…)
  • opravárne a umyvárne techniky (separácia ropných látok a emulzií…)

ČOV PROFI GRAF
Spoločnosť ponúka čistiareň PROFI v kapacitnom rozsahu od 1 do 40 m3 / hod. Čističky s kapacitou 2 až 5 m3 / hod. sú vyrábané ako kompaktné jednotky. Čistiarne nad 10m3 / hod. pozostávajú zo samostatnej flotačnej vane a samostatnej strojnej časti.

Prednosti čistiarne odpadových vôd PROFI

ČOV PROFI

  • automatické chody s minimálnymi nárokmi na obsluhu
  • malé rozmery, kompaktná konštrukcia.
  • vysoký čistiaci efekt
  • možnosť kontinuálnej i diskontinuálnej prevádzky
  • vysoká sušina kalu
  • možnosť opätovného použitia vody

Na flotačné zariadenie typovej rady PROFI bol vydaný Súhlasný posudok ministra zdravotníctva SR rozhodnutím č. : Z-9061 / 94-SHE / NÚHE, Osvedčenie Technickej inšpekcie SR č. 4 – 0850 / 96 – EZ,TZ a Odborný posudok vypracovaný Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave.