Flotátor PROFI

flotator-profi_prezentacny

Flotátor PROFI je zariadenie, ktoré sa používa pre separačný proces, používaný pre oddelenie dispergovaných častíc z kvapaliny, pri ktorom sa tieto častice spojujú s mikrobublinami plynu. Vznikajú flotačné komplexi ľahšie než voda a vynášané sú na hladinu.

flotator-profi_2Typový rad PROFI obsahuje systém zhrabovania flotačného kalu a odkaľovania sedimentov zo zahusťovacích kužeľov. Systém zhrabovania je tvorený sústavou hrablíc ovládaných pneumaticky (PROFI 5) alebo pomocou reťaze poháňanej elektroprevodovkou (PROFI10 ÷50). Zhrabovanie sústavou hrablíc je v časových cykloch alebo kontinuálne v závislosti od produkcie flotátu. Odkaľovanie zo zahusťovacích kužeľov je pomocou pneumaticky, resp. elektricky ovládaných membránových ventilov. Flotačná jednotka je vybavená sýtiacim okruhom, ktorým sa odčerpáva prečistená odpadová voda a následne sa po sýtením vzduchom pomocou sýtiaceho čerpadla vracia späť na vstup do flotátora. Predčistená voda je vypúšťaná gravitačne z flotátora.

Z konštrukčného hľadiska sa jedná o pravouhlú nádrž so šikmými stenami a zahusťovacími kužeľmi. Je vyhotovený technikou zvárania plastových extrudovaných dosiek. Pravouhlá časť je po obvode spevnená oceľovými profilmi. Pred vstupom do flotátora býva vo väčšine prípadov inštalovaný statický miešač resp. sústava miešacích reaktorov. V statickom miešači dochádza ku chemickému zrážaniu. Dávkované sú roztoky koagulantu, neutralizačného činidla a flokulantu.