Sorbčné odlučovače SOLAP ( lapol )

Sorpčný odlučovač ropných látok SOLAP ( lapol ) slúži na elimináciu voľných foriem látok z  odpadovej vody.

Zariadenie doporučujeme aplikovať:

 • pri čistení dažďových vôd zo spádových plôch parkovísk, benzínových čerpadiel a podobne,
 • pre zabezpečenie manipulačných plôch skladov ropných látok a olejových hospodárstiev,
 • čistenie priemyselných odpadových vôd s podielom voľných foriem ropných látok.

Technický popis

Zariadenie Solap je vyrábane zváraním extrudovaných plastových dosiek, materiálové prevedenie polypropylén (PP), do samonosných pravouhlých tvarov.

Vnútorný objem pravouhlej plastovej nádrže je účelne a funkčne usporiadaný do niekoľkých technologických stupňov:

 • na stupeň sedimentácie – separácia hrubých frakcií zaťaženia, so špecifickou hmotnosťou väčšou ako voda, schopných sedimentovať.
 • flotácie voľných olejov – účinnosť flotačného procesu je posilnená doplnením koalescenčného odlučovača
 • stupeň sorpčného dočistenia – riešeného formou filtrácie cez sorpčný materiál po naplnení filtračnej kapacity s možnosťou výmeny, resp. regenerácie sorbentu.

Z hľadiska hydraulického zaťaženia zariadenia Solap, je štandardne vyrábaná veľkostná rada v rozsahu 2 – 10 l/s

Montáž

 • Osadenie zariadenia na rovnú betónovú dosku.
 • Spôsob osadenia voliť s ohľadom na podložie a výšku kladiny podzemnej vody
 • Pripojenie prívodného a odtokového potrubia
 • Nastavenie prevádzkových výšok prepadových hrán
 • Prívodné a odtokové potrubie viesť v nezámrznej hĺbke resp. zatepliť
 • Obetónovanie resp. obsyp súčasne s plnením vnútorných objemov
 • Solap je určený do mokrého prostredia 3.2.4 a 3.2.5 v zmysle STN 330300

Na sorpčný odlučovač ropných látok typovej rady Solap bol vydaný súhlasný posudok ministerstva zdravotníctva SR č. 8067 / 98 – 570 / ŠZÚ SR

Typová rada sorpčných odlučovačov

Typ Výkon l/s-1 Spádová plocha (m2) Účinný obj. v m3 Plocha sorbentu
Solap 2 2 250 1,5 2,5
Solap 4 4 500 2,0 5,5
Solap 6 6 800 2,5 10,5
Solap 8 8 10000 3,0 15,0
Solap 10 10 15000 4,5 15,0