Veľkokapacitné nádrže a zásobníky

Plastové veľkokapacitné nádrže a zásobníky sú určené pre potreby skladovania médií v chemickom a ostatnom priemysle.

Nádrže a zásobníky

Pre potreby skladovania médií v chemickom a ostatnom priemysle je vhodné použiť plastové veľkokapacitné zásobníky. Veľká tvarová, rozmerová a materiálová variabilita umožňuje prispôsobenie riešenia konkrétnym podmienkam nasadenia. Základné členenie zásobníkov z hľadiska prevedenia je nasledovné:

 • Stojaté nádrže
 • Ležaté nádrže

Stojaté nádrže

Do tejto kategórie sú zaradené nádrže, ktorých hlavná os je vertikálna. Inštalujú sa na rovný základ ak majú rovne dno, resp. na nosníkoch (nohách) v prípade kužeľového dna. Tvarové riešenie stojatých zásobníkov umožňuje rozdelenie do základných skupín:

 • valcové (viď. nižšie) nádrže
 • nádrže s rovným dnom
 • nádrže s kužeľovým dnom
 • eliptické nádrže (viď. nižšie)
 • pravouhlé nádrže (viď. nižšie)

Valcový stojatý zásobník
Veľmi častou aplikáciou valcových stojatých zásobníkov je skladové hospodárstvo chemických médií. Staticky najvýhodnejšia konštrukcia s vysokou tuhosťou a jednoduchosťou splňuje aj tie najprísnejšie kritéria. Špeciálne dvojplášťové prevedenie nádrže nahrádza aj havarijnú nádrž. S ďalšími doplnkami (miešadlá, čerpadlá, dávkovače suchých substrátov…) sa z nich stávajú plnohodnotné prípravné jednotky chemických roztokov. Nádrž (zásobník) je vhodné inštalovať na rovnú základovú dosku.

Eliptický stojatý zásobník
Netypický tvar eliptického stojatého zásobníka má svoje opodstatnenie v malých priestoroch resp. v priestoroch so zníženou možnosťou manipulácie. Ide o prípady bariér v objektoch (úzke dvere, podperné stĺpy…), Doporučená inštalácie je rovnaká ako v prípade valcových zásobníkov – na rovnú základovú dosku. Pre úplné vyprázdnenie zásobníkov je vhodné základovú dosku zrealizovať prevýšenú o min. 100 mm s vybraním pre vypúšťací ( odkalovací ) ventil.

Stojatý zásobník s kužeľovým dnom
Kužeľové dno umožňuje dokonalé vyprázdňovanie zásobníka a hlavne odkalenie tuhých frakcií z roztokov.

To je hlavným dôvodom aplikácií v prípravných jednotkách (prípr. Jednotky vápenného mlieka, sytiče…) Možnosťou ľubovoľnej zmeny geometrie kužeľovej časti otvára možnosť použitia nádrží ako sedimentačné v čistiarňach a úpravniach vody.

Ležaté zásobníky

Pre objekty, kde je limitujúcim faktorom stavebná výška je vhodné použiť zásobníky v ležatom prevedení. Do tejto kategórie sú zaradené zásobníky ktorých hlavná os, resp. podstatná časť je osadená horizontálne. Obdobne ako stojaté, môžu byť v troch základných prevedenia:

 • valcové nádrže
 • eliptické nádrže
 • pravouhlé nádrže

Ležatý valcový eliptický zásobník
Pre média ktoré sú charakteristické kryštalizáciou, resp. sedimentáciou tuhých častíc je tento tvar vhodný tým, že zlučuje akumuláciu s prirodzenou sedimentáciou. Pri kontinuálnom odbere dochádza v dnovej priehlbine k distribúcii aj tuhých frakcií, alebo je možné ich odkalenie. Valcový resp. eliptický prierez nemá mŕtve zóny ako je tomu pri pravouhlých nádržiach. Vypuklé čelá dodávajú tuhosť celej konštrukcii a odstraňujú nedostatky zaťaženia rovnej dosky.

Ležatý pravouhlý zásobník
Pravouhlé zásobníky efektívne využívajú zastavanú plochu, čo je zaujímavé hlavne pri osadení v objektoch. Vonkajšie výstuhy prispievajú k vysokej tuhosti a stabilite základovej škrupiny. Najčastejšie nasadenia sú v oblasti havarijného zabezpečenia napríklad v kombinácii valcový zásobník a pravouhlá havarijná nádrž. Ďalšie široké uplatnenie je v oblasti povrchových úprav, ako galvanizačné, neutralizačné, odmasťovacie vane…

 

Výbava zásobníkov

Kompletnosť zásobníkov je dosiahnutá až po doplnení o komponenty zahrnuté pod pojmom výbava zásobníkov. K hlavným komponentom patria – prielezy, plniace armatúry, odkalovacie armatúry, bezpečnostné prepady, vodné uzávery, hladinozámky, manipulačné plošiny, rebríky, ohrev, čerpacia technika (odstredivé, membránové, vretenové čerpadlá), dávkovače sypkých hmôt, vibrátory, meranie fyzikálnych veličín (teplota, tlak, pH, redox, vodivosť, prietok). Všetky komponenty sú z vysokokvalitných plastov.

Násypky a silá

Často neoddeliteľnou súčasťou skladového hospodárstva sú násypky a silá. Používajú sa pre skladovanie sypkých médií (vápno, cement, kŕmne zmesy, granulátory…). Konštrukčne sú najčastejšie riešené ako:

 • symetrický kužeľ s prechodom do valca
 • nesymetrický kužeľ
 • symetrický ihlan s priechodom do kvádra
 • nesymetrický ihlan
 • kombinované

Materiálové prevedenie zásobníkov

Materiál zásobníka je zvolený na základe chemickej a fyzikálnej odolnosti pre príslušné médium. Zásobníky sú vyrábané z extrudovaných a lisovaných dosiek, metódou zvárania. S ohľadom na tento fakt sú všetky ponúkané materiály so zaručenou zvariteľnosťou.

Ponúkané materiály:

 • PP Polypropylén Daplen, Topplen, PDWU
 • PE Polyetylén PEHD
 • PVC Polyvinylchlorid PVC-U
 • PVDF Polyvinyldenfluorid SYGEF
 • ABS Acrylnitril-butadien-styrol

Pre vyvložkovanie existujúcich nádrží odporúčame použiť fólie v prevedení PP, PE,PVDF. Z rovnakého materiálu ako je zásobník sú pripojené tvarovky, armatúry a celý potrubný systém.

 

Služby zákazníkom

Vysoká variabilita tvarov a materiálov v kombinácii s výbavou Vám umožnia vytvoriť skladové hospodárstvo so systémom prípravy a dávkovania najvyššej kvality. V rámci služieb zákazníkom a poradenstva Vám odporučíme optimálne riešenie podľa miestnych pomerov konkrétnej aplikácie. Počítačové modelovanie a statická analýza metódou konečných prvkov, v kombinácii so zvládnutou technológiou výroby sú predpokladom dodávky technológie spĺňajúcej najprísnejšie kritériá.