Ochrana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ internetovej stránky www.aquaflot.sk je spoločnosť AQUAFLOT, spol. s r.o., Sikárska 8, Nitra 94905, IČO: 31447422,  IČ DPH: SK2020406256
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazané mlčanlivosťou, prevádzkovateľ nevyužíva automatizovanú formu spracovania údajov
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali:
  • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
  • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
  • účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie zmluvy
  • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar, a to prostredníctvom elektronickej pošty
 • Zákazník – ako dotknutá osoba má od prevádzkovateľa právo:
  •  na prístup k osobným údajom
  •  na opravu a zmenu osobných údajov
  •  na obmedzenie spracovania osobných údajov
  •  výmaz osobných údajov – žiadosť možno doručiť e-mailom na adresu:  sekretariat@aquaflot.sk, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla spoločnosti AQUAFLOT, spol. s r. o. alebo osobne
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú (pozn.: momentálne prevádzkovateľ nevydáva žiadne rozhodnutia, takže je vylúčené automatizované rozhodovanie).
 • Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje a neuskutočňuje sa ich cezhraničný prenos. Údaje zákazníka poskytuje tretej strane, len ak to ustanovuje osobitný právny predpis (napr. polícii, súdu).
 • Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje zákazníka po dobu 10 rokov za účelom vedenia účtovnej a marketingovej databázy. Dotknutá osoba môže kedykoľvek podať žiadosť o výmaz osobných údajov pred uplynutím 10 rokov, alebo budú jej údaje po uplynutí 10 rokov bezpečne zlikvidované.