Politika kvality

Spoločnosť AQUAFLOT spol. s r.o. sa snažíme viesť k trvalému rozvoju. Chceme plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán, rovnako požiadavky kladené na naše produkty a trvalo zlepšovať ich kvalitu.

Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvale zlepšovanie sa. Naším cieľom je dostať sa do povedomia zákazníkov, lebo poskytujeme kvalitné a komplexné služby.

 

 

Nástroje ako to chceme dosiahnuť:

 

  • Trvalo uspokojovanie požiadavky zákazníkov a tak stabilizovať pozíciu spoločnosti na trhu a zabezpečiť podmienky pre jej ďalší rozvoj,
  • Aktívne vodcovstvo – deklarácia cieľov organizácie, vykonávanie preskúmania manažmentom, vytváranie pracovného prostredia vzájomnej dôvery, vytváraním príležitosti zamestnancom k vlastnej aktívnej práci a zlepšovaniu sa,
  • Spoločnosť riadiť na základe procesného prístupu – ich definovanie, meranie spôsobilosti a výkonnosti, analýza výsledky procesov
  • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci všetkých pracovníkov podľa jednotlivých pozícií a tým ich aktívne zapojenie do neustáleho zlepšovania kvality,
  • Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov a produktov,
  • Všestranné vzdelávanie zamestnancov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend,
  • Motivácia zamestnancov zo strany manažmentu a diferencované odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh,
  • Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas,
  • Neustále zlepšovanie výkonnosti organizácie, kvality produktu, rozširovanie spektra funkcií u jestvujúcich produktov, vytváranie nových produktov, interného prostredia, komunikácie,

 

Hlásime sa k zodpovednosti za náš produkt, predkladáme zmluvné záruky pre zákazníka.