Priemyselné (modulárne) čistiarne odpadových vôd

Odpadové vody produkované priemyselnými podnikmi predstavujú najväčší zdroj znečistenia prírodných vôd, do ktorých sú vypúšťané priamo, alebo prostredníctvom verejných kanalizácií ako mestské odpadové vody. Sú nezanedbateľným faktorom ovplyvňujúcim životné prostredie a preto je potrebné venovať im pozornosť primeranú ich významu.

Modulárne čistiarne odpadových vôd sú určené pre rôzne priemyselné prevádzky, charakteristické rôznorodým zložením. Charakteru odpadových vôd musí adekvátnym spôsobom zodpovedať metóda ich čistenia, zahrňujúca spôsoby fyzikálne, chemické i biologické. Od nich je požadovaná nielen potrebná účinnosť, ale aj ekonomická prijateľnosť.

Modulárne čistiarne odpadových vôdTechnologická zostava je navrhovaná podľa bilančných údajov, stupňa znečistenia odpadových vôd a v prípade, ak sú k dispozícii predmetné odpadové vody, podľa laboratórnej simulácie navrhovaného spôsobu čistenia.

Pri návrhu čistenia priemyselných odpadových vôd sa okrem vyhodnotenia účinnosti eliminácie chemického znečistenia, optimalizuje proces čistenia aj z hľadiska prevádzkových nákladov. Investičná náročnosť riešenia čistenia odpadových vôd úzko súvisí s množstvom odpadových vôd a so znečistením, ktoré je potrebné eliminovať. Rovnako súvisí so spôsobom nakladania s vyčistenými vodami.

Pre potreby odberateľa je možnosť riešenia čistenia odpadových vôd pre vypúšťanie do povrchového toku v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. z 25.mája 2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Modulárne čistiarne odpadových vôdRovnako je možnosť riešenia čistenia odpadových vôd pre vypúšťanie do verejnej kanalizácie v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z.z. z 26.januára 2004, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ktorou sú stanovené odporúčané hodnoty koncentračných limitov na stanovenie najvyššej prípustnej miery znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie.

Každá odpadová voda je svojim zložením špecifická, čo si vyžaduje špeciálny prístup pri návrhu technologickej linky čistenia. Na riešenie problematiky znečistenia priemyselných odpadových vôd sú najvhodnejším prostriedkom modulárne čistiarne odpadových vôd, ktoré sa vyznačujú vysokou variabilitou. Tá zaručuje vysokú účinnosť eliminácie chemického znečistenia v širokom spektre látok nachádzajúcich sa v priemyselných odpadových vodách.

Modulárne priemyselné zostavy ponúkajú riešenia eliminácie

  • nerozpustených látok
  • voľných foriem oleja
  • emulgovaných foriem oleja
  • ťažkých kovov (Al3+, As3+, Ba2+, Cd2+, Co2+, Cr6+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Hg2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+…)
  • fosforečnanov P-PO43-
  • kyanidov CN
  • fluoridov F
  • amoniaku N-NH4+
  • parametra CHSKCr a iných parametrov znečistenia
  • plynných exhalátov zo vzduchu absorpčnými separačnými postupmi

V prípade potreby riešenia špecifických prípadov znečistenia vo vodách nás neváhajte kontaktovať, radi Vás navštívime a navrhneme optimálne riešenie.