Odlučovače tukov (lapoly)

Odlučovače tukov (lapoly) sú určené k zachyteniu kuchynských odpadov ľahších než voda, obvykle tukov.

Základná charakteristika

Odlučovače tukov sú určené k zachyteniu kuchynských odpadov ľahších než voda, obvykle tukov. Tuhé nečistoty ťažšie než voda sa odlučujú v kalovej nádrži zariadenia, odlúčený tuk je koncentrovaný na hladine sedimentačnej časti a na hladine za nornou stenou. Inštalácia je nevyhnutná v potravinárskych prevádzkach, v reštauráciách, jedálňach, pekárňach.

Kapacita typovej rady rieši vypúšťanie vôd od najmenších prevádzok až po veľkokapacitné jedálne. V prípade požiadavky je možné navrhnúť odlučovač pre väčšie kapacity alebo atypické veľkosti.

Inštalácia odlučovača

Odlučovač je určený na zabudovanie do kanalizačnej vetvy medzi miestom vzniku odpadovej vody a miestom zaústenia do verejnej kanalizácie. Je nutné ho osadiť v dostatočnej vzdialenosti od miesta vzniku, aby došlo k vychladzovaniu produkovaných vôd a tým k dostatočnému odlúčeniu extrahovateľných frakcií.

Uvedený výrobok bol posudzovaný podľa § 12 ods. 3, zákona č.264/1999 Z.z. a je v zhode s technickými požiadavkami Vyhlášky č. 158/2004 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pri konštrukcii boli použité nasledovné technické normy – STN EN 858-1, STN EN 858-2

Príklad objednávky

Odlučovač tukov OT2/k – znamená odlučovač tukov s kapacitou 2l/s, kruhový.

Príklad inštalácie odlučovača tukovPríklad inštalácie odlučovača tukov

Príklad inštalácie odlučovača tukov

Veľkostná rada výkon ls-1 Kapacita jedál d/mm h/mm a/mm b/mm c/mm
OT2 2 200 960 1526 1350 1250 110
OT4 4 400 1283 1526 1350 1250 110
OT6 6 600 1601 1526 1300 1200 160
OT8 8 800 1765 1531 1240 1140 225
OT10 10 1000 1924 1531 1240 1140 225