Informovanie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ : AQUAFLOT, spol. s r.o., Sikárska 8, Nitra 94905, IČO: 31447422

Účel spracúvania osobných údajov

 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (potvrdenie záujmu o tovar prostredníctvom elektronickej pošty, identifikácia zákazníka,……..)
 • prevádzkovateľ ďalej spracováva  osobné  údaje dotknutej osoby v rozsahu e-mailovej adresy, na priamy marketing tovarov a služieb, ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb .Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zlepšovať vzťah so zákazníkom a  informovať ho o zmenách, službách, novinkách a doplnkoch k tovaru. K spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu nebude dochádzať, ak zákazník kedykoľvek v priebehu spracúvania vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, a to na základe písomnej žiadosti doručenej na sídlo prevádzkovateľa AQUAFLOT, spol. s r.o., Sikárska 8, Nitra 94905.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email 

Zákonnosť spracúvania a dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 • zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať záujem zákazníka na účely predzmluvných vzťahov.

Zverejnenie a prenos osobných údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje a neuskutočňuje sa ich cezhraničný prenos

Podmienky spracúvania osobných údajov

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ nevyužíva výlučne automatizovanú formu spracovania údajov
 • prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi, obchodnému partnerovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov alebo zo zmluvy

Práva dotknutej osoby

 •  právo na prístup k osobným údajom
 •  právo na opravu a zmenu osobných údajov
 •  právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 •  právo na výmaz osobných údajov – žiadosť možno doručiť e-mailom na adresu:  sekretariat@aquaflot.sk, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla spoločnosti AQUAFLOT, spol. s r. o. alebo osobne
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú (pozn.: momentálne prevádzkovateľ nevydáva žiadne rozhodnutia, takže je vylúčené automatizované rozhodovanie).